DHZ

 Pozor, otvorené v novom okne. Email

 

História DHZ na Slovensku

 

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je právnou nástupkyňou bývalej jednotnej dobrovoľnej organizácie „Zväzu požiarnej ochrany ČSFR“ na území Slovenskej republiky.

 

História organizácie sa začala písať v roku 1922, kedy bola v Trenčíne dňa 6. augusta založená Zemská hasičská jednota. Poslanie organizácie bolo vyjadrené heslom „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Toto krédo sa dodnes vyníma na každej vlajke hasičského zboru.

 

Prvým veliteľom novej humánnej organizácie sa stal Vojtech Nemák, druhým bol slávny Miloslav Schmidt.

 

Hlavným cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území Slovenskej republiky v duchu stanov a právnych noriem z oblasti požiarnej ochrany, a to najmä:

 •  - zásahovej činnosti a technickej pomoci,
 •  - protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom,
 •  - odbornej prípravy, školenia, výcviku a previerok pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov,
 •  - výchovy detí a mládeže,
 •  - spolupráce so samosprávou a právnickými osobami,
 •  - civilnej ochrany obyvateľstva,
 •  - verejno-prospešnej a kultúrnej činnosti,
 •  - zveľaďovania dedičstva a histórie požiarnej ochrany.

 

Vydáva časopisy, publikácie, propagačný materiál a metodický materiál, organizuje výstavy z oblasti požiarnej ochrany.

 

V minulosti i dnes je základnou organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky dobrovoľný hasičský zbor. V súčasnej dobe je na Slovensku 2938 DHZ s počtom 98262 členov. Tieto dobrovoľné hasičské zbory podľa územného princípu tvoria okresné organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Tiež je ustanovených 8 krajských výborov, a to na delegačnom princípe. Každý kraj má v Prezídiu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR zastúpenie viceprezidentom.

 

Noví členovia musia absolvovať základnú prípravu, ktorá sa skladá z nástupnej a zdokonaľovacej prípravy. Končí sa teoretickými a praktickými skúškami. Odborná príprava dobrovoľných hasičských jednotiek je vykonávaná podľa právnych predpisov. Je koncipovaná tak, aby posilnila praktickú časť odbornej pripravenosti dobrovoľných hasičov na zásahovú činnosť.

 

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky má odbornú školu v Martine, ktorá má dlhoročnú tradíciu. Formou diaľkového štúdia a krátkodobých kurzov pripravuje funkcionárske a technické kádre pre DHZ, okrsky, OV a KV DPO.

 

Nezanedbateľná je i práca s mládežou a deťmi DPO. V krúžkoch mladých požiarnikov dnes pracuje 10 000 detí vo veku od 8 do 16 rokov. Aktivita detí sa odzrkadľuje v hre Plameň, kde si deti rozvíjajú telesné a odborné schopnosti.

 

Najvyšším orgánom DPO SR je Republikové valné zhromaždenie delegátov OV DPO. Schádza sa jedenkrát za 5 rokov. Zvoláva ho Snem DPO SR a zúčastňujú sa ho delegáti všetkých okresných organizácií. Dobrovoľná požiarna ochrana SR je právnickou osobou. Štatutárnym zástupcom DPO SR je prezident a generálny sekretár.

 

Za nepretržitú a aktívnu prácu sú členom DPO SR udeľované vyznamenania. Najvyšším vyznamenaním je titul „Zaslúžilý člen DPO SR“.

 

Najvyššia pocta je prijímanie členov a funkcionárov prezidentom Slovenskej republiky pri príležitosti sviatku svätého Floriána – ochrancu požiarnikov.

 

DPO SR je členom Slovenského národného komitétu CTIF a jeho prostredníctvom Medzinárodného technického výboru pre prevenciu a hasenie požiarov (CTIF). Je členom i svetovej federácie dobrovoľných požiarnikov F.W.V.F.A.

 

DPO SR rozvíja spoluprácu so zahraničnými organizáciami dobrovoľných požiarnikov.

 

Hasičské desatoro:

1. Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí

2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.

3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.

4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.

5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.

6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.

7. Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.

8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril.

9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš.

10. Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.

(zdroj: DPO SR)

 

História DHZ Hertník

Na základe organizačnej štruktúry hasičstva v r. 1894 bola v obci zriadená hasičská čata, ktorej velil sudca Štefan Molčan a aj hasičský oddiel na čele so správcom panstva Albertom Knauerom, ktorý mal hodnosť stotníka. Oddiel bol súčasťou XXXI. Kľušovskej stotiny.

                Dobrovoľný hasičský zbor v obci bol založený v 30. rokoch 20 storočia a mal 120 členov. Veliteľom bol pán Vincent Stodola. Technické vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru bolo skromné, no na účely tej doby postačovalo. Inventár tvorila ručná striekačka maďarskej výroby (rok výroby 1905), 8 m savíc, 120 m hadicového vedenia s príslušenstvom. Prví známi funkcionári sú až z r. 1948, kedy na čele zboru bol výbor v zložení: predseda Ján Semanek, podpredseda Jozef Mizla, tajomník Jozef Mikula a pokladník J. Štefančin.

                Z funkcionárov zboru si zasluhujú pozornosť tí, ktorí svoje funkcie vykonávali niekoľko rokov. Predsedom zboru v r. 1964-1972 bol Demeter Kochanik, v r. 1973-1983 Ladislav Fertaľ, následne Jozef Fertaľ, Marek Zbreha, Miroslav Uhrín. Funkciu predsedu DHZ od r. 2013 do súčasného obdobia zastáva Ing. Richard Rákoš.
Funkciu veliteľa zastávali: Emil Mizla /1964-1965/, Jozef Lazúr /1966-1967/, Rudolf Kunec /1968-1977/, Milan Hudák /1978-1983/, v ďalších rokoch Rudolf Štefančin, Miroslav Štibľar, Stanislav Micheľ, Ľuboslav Geralský, Jozef Bogdan. Veliteľom DHZ je od r. 2010 Miroslav Kozaček. Funkčnosť požiarnej techniky zabezpečovali strojníci: Andrej Rančík /1964-1972/, Vincent Kozák /1973-1983/, následne ďalší členovia DHZ a v súčasnosti funkciu strojníka preberá zástupca mladej generácie dobrovoľných hasičov Jozef Mizla.

                Mimoriadne dobre sa darilo kolektívom mladých hasičov, ktoré v r. 1978, 1982, 1985 a 2010 vyhrali okresné kolo a postúpili na krajskú súťaž. Celkom vyhrali  16 krát okresné kolá. Dvakrát reprezentovali okres na Šarišskom pohári. V roku 1988 sa zúčastnili na celoslovenských branných hrách v Tatranskej Lomnici. Rovnako dobre sa darilo hasičkám dorastenkám ako aj ženám v rokoch 2013, 2014 a 2015 kedy pravidelne postupovali na okresné kolá súťaží hasičských družstiev, kde sa umiestňovali do 3. miesta. Najväčšiu zásluhu na úspechoch mladých hasičov v minulosti mál p. Jozef Fertaľ. Od r. 2010 sa mladým hasičom a hasičkám venujú p. Patrik Kapec a p. Jakub Demjanič.

                DHZ v roku 2004 bol ocenený vyznamenaním Za mimoriadne zásluhy. Nositeľmi tohto vyznamenania je aj p. Jozef Fertaľ, taktiež bol týmto ocenením vyznamenaný už nebohý p. Vincent Kozák.  Ocenenie Za príkladnú prácu v r. 2012 získal Ladislav Fertaľ. Pod vedením súčasného Výboru bol Dobrovoľný hasičský zbor ocenený v r. 2014 a 2015 ako Najlepší Dobrovoľný hasičský zbor v okrsku Podčergovskom.

Od r. 2016 sa DHZ zapája do previerok pripravenosti Dobrovoľných hasičských zborov, ktoré plnia účel protipožiarnych cvičení v rámci celoplošného rozdelenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.

(zdroj: publikácia História a súčasnosť hasičstva v okrese Bardejov)

 

História DHZ Hertník  zoradená chronologicky

Požiare a živelné pohromy v obci pri ktorých zasahovali členovia miestneho Dobrovoľného hasičského zboru:

-        Prvá zmienka o požiari v obci je zo dňa 2. novembra 1679 a to z listu z Makovice(Zborovský Zámok). V liste je uvedené, že Hertník bol vypálený kuruckými vojskami. V tej dobe ešte hasičské oddiely v Uhorsku a teda aj v našej obci neexistovali.

-        r. 1809 požiar zničil drevenú faru, príčina požiaru je neznáma, na fare prebýval farár Kollartsik

-        r. 1849 požiar zničil šindľové oplotenie miestneho cintorína. Požiar úmyselne založili prechádzajúce Ruské vojská

-        r. 1906 sa v spomína požiar, ktorý zachvátil viacero stodôl patriacich ku miestnemu kaštieľu

-        r. 1961 bol pre občanov Hertníka pamätný. Dňa 25. apríla 1961 v popoludňajších hodinách o 15:45 vypukol požiar neďaleko novej školskej budovy. Požiar vznikol vzplanutím stohu slamy. Silný severný vietor rozšíril oheň na priľahlé budovy a ničil  všetko čo mu prišlo do cesty. Od spomínaného stohu slamy sa požiar rozšíril na priľahlé stodoly a následne na obytné domy. Ľahlo popolom 11 obytných domov, učiteľské byty a niekoľko hospodárskych budov aj s hospodárskymi zvieratami. Požiar likvidovali miestni hasiči, no na pomoc prišli aj hasiči zo susedných Fričkoviec s motorovou striekačkou, hasiči z Osikova s motorovou striekačkou, taktiež zasahovali aj pojazdné cisterny. Požiar bol lokalizovaný v neskorých nočných hodinách. Po následnom šetrení bola za príčinu označená hra s otvoreným ohňom 4 ročného miestneho chlapca.

-        r. 1970 bol zaznamenaný požiar neobývaného domu a jedného rodinného domu spolu s hospodárskou budovou. Zasahovali miestni hasiči, príčina požiaru bola neznáma.

-        dňa 7. júna r. 1973 v popoludňajších hodinách sa strhol veľký lejak a následná prietrž mračien spôsobila príval vody, ktorý vystúpil nad reguláciu potoka. Zaplavené boli následne priľahlé záhrady, voda taktiež vytopila niekoľko pivníc. Poškodená bola regulácia potoka a zábradlie mosta. Následky prívalových záplav odstraňovali miestni hasiči

-        r. 1976 bol zaznamenaný požiar pri ktorom zhoreli dva rodinné domy s hospodárskymi budovami. Požiar sa rozšíril z priľahlej drevenej stodoly.

-        Dňa 1. marca r. 1979 v nočných hodinách vznikol z neznámych príčin požiar v stolárskej dielni miestneho majstra. V tom istom roku pri letnej búrke zhorel jeden rodinný dom po zásahu bleskom. V oboch prípadoch zasahovali miestni hasiči.

-        v auguste r. 1980 vypukol požiar pri ktorom zhorela stodola, príčina požiaru bola neznáma, zasahovali miestni hasiči

-        r. 1983 vypukol požiar pri ktorom zhorel sypanec, zasahovali miestni hasiči

-        r. 1995 v noci z 18. na 19. novembra vypukol požiar rodinného domu v obci Bartošovce. Požiar pomáhali likvidovať hasiči z DHZ Hertník

-        r. 2011 vypukol požiar na skládke odpadu, zasahovali miestni hasiči

-        dňa  9. februára 2012 miestni hasiči zasahovali pri požiari chaty v miestnej chatovej oblasti, taktiež miestni hasiči zasahovali v tom istom roku pri požiari lesa pri "Sošnine" a na skládke odpadu v Hertníku

-        r. 2013 požiar trávnatého porastu v smere na Podstavenec, zasahovali miestni hasiči

-        r. 2015 požiar trávnatého porastu, zasahovali miestni hasiči a hasiči z HaZZ  Raslavice

 

Historické zmienky o hasičskom zbore v obci

-        r. 1894 bola v obci zriadená hasičská čata a hasičský oddiel na základe organizačnej štruktúry hasičstva. Hasičskú čatu ako aj hasičský oddiel tvorili poväčšine členovia vojenských jednotiek pôsobiacich v tej dobe v miestnom kaštieli, no predpokladá sa, že sa aktívne zapájali aj miestny obyvatelia.

-        r. 1895 bolo v Hertníku zriadené obvodné notárstvo. Pridelené obce boli Šiba, Fričkovce, Osikov a Bartošovce. Na základe tejto skutočnosti je možné domnievať sa, že hasičská čata a hasičský oddiel zastrešoval svojou činnosťou aj spomínané obce.

-        r. 1905 bol v obci vybudovaný notársky dom a drevená stavba v strede obce na križovatke ciest pri potoku tzv. ,,ľadovňa“.  Táto stavba sa neskôr spomína ako prvá hasičská zbrojnica v obci, kde bola umiestnená ručná hasičská striekačka.

-        r. 1933 je spomínaný veliteľ Vincent Stodola. Pod jeho vedením sa konali hasičské cvičenia v nepravidelných intervaloch

-        od r. 1933 do r. 1940 je v histórii obce zaznamenaný intenzívny rozvoj dobrovoľného hasičstva. Počas každoročných slávností prebiehali prednášky na tému: Čo je hasičstvo; V hasičskej službe poukazujem lásku k blížnemu; Hasičstvo dobrovoľné a povinné.

-        r. 1939 je následne ako veliteľ DHZ spomínaní Štefan Sobek

-        r. 1948 bola plánovaná výstavba novej hasičskej zbrojnice. Táto výstavba však nebola zrealizovaná a tak hasičská zbrojnica aj naďalej bola umiestnená v drevenej stavbe bývalej ľadovne.

-        r. 1956 Miestny národný výbor na čele s predsedom Jurajom Bogdanom dal postaviť Hasičský sklad – zbrojnicu na základe čoho bola pridelená obci a DHZ Hertník motorová striekačka

-        r. 1969  bola obci a DHZ pridelená nová motorová striekačka DS16, ktorá sa ale nezachovala

-        dňa 20. augusta 1978 Okresnou inšpekciou požiarnej ochrany v Bardejove bola pridelená pre obec Hertník nová požiarna technika a hasičská AVIA A30

-        r. 1982 na Základnej škole v Hertníku bol pod vedením učiteľa Milana Verlichaja založený požiarnicky oddiel žiakov. V hrách Plameň 1982 sa žiaci na okresnom kole v Bardejove umiestnili na 1. mieste, následne na krajskom kole v Humennom skončili celkovo štvrtý.

-        v máji r. 1985 bola zahájená výstavba súčasnej hasičskej zbrojnice, skolaudovaná bola v roku 1987

-        r. 1988 Okresná správa požiarnej inšpekcie vykonala zmeny v pridelení hasičskej techniky. Hasičská AVIA A30 bola presunutá do Koprivnice. Dňa 19. augusta 1988 bola pre obec Hertník a miestne DHZ pridelená cisternová automobilová striekačka CAS 25 RTO.

-        dňa 10.júla r. 1990 bola Okresnou požiarnou inšpekciou pridelená nová hasičská technika – TATRA 148 CAS 32. Pôvodná hasičská technika CAS 25 RTO bola pre časté poruchy stiahnutá z užívania DHZ.

-        dňa 8. Novembra 2015 bola štátnym tajomníkom MV SR Ing.  Saloňom, za prítomnosti prezidenta HaZZ SR gen. JUDr. Nejedlého, krajského riaditeľa HaZZ SR plk. Ing. Goliáša a tajomníka DPO SR p. Horvátha odovzdaná do užívania repasovaná TATRA 148 CAS 32 s novou nadstavbou THT.

-        dňa 18. decembra 2015 bol odovzdaný do užívania protipovodňový vozík so špecializovanou technikou

(zdroj: Kronika obce Hertník založená v r. 1933, Kronika obce Hertník založená v r. 1945)

 

Súčasnosť DHZ Hertník

 

Dobrovoľný hasičský zbor Hertník

-          36 aktívnych členov

-          výbor DHZ Hertník tvorí:

Predseda - Ing. Rákoš Richard

Veliteľ - Kozaček Miroslav

Tajomník -  Cigľarik Daniel

Pokladník - Kapec Patrik

Materiálno-technický referent - Demjanič Jakub

Strojník: Jozef Mizla

Organizačný referent – Jozef Bogdan

 

-          Ocenenia            zaslúžili člen (ZČ) – Jozef Fertaľ,

-          odbornosť          Hasič III. stupňa: Patrik Kapec, Ing. Richard Rákoš

Hasič II. stupňa: Jozef Bogdan, Miroslav Kochanik

Hasič I. stupňa: Jozef Fertaľ

Odznak odbornosti - Rozhodca DPO SR: Jozef Fertaľ, Patrik Kapec, Ing. Richard Rákoš

 

Hasičská technika:

 •  - TATRA 148 CAS 32
 •  - Hasičská striekačka PS 12
 •  - Hasičská striekačka PS 8
 •  - Protipovodňový vozík so špecializovanou technikou

 

Členovia výboru ako aj členovia DHZ Hertník sa aktívne zapájajú do činností v rámci obce ako aj v rámci okresu Bardejov. DHZ Hertník organizuje rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. DHZ v posledných rokoch usporadúvalo protipožiarne cvičenia/súťaže – Krajské kolo Hry plameň jún 2010, Okrsková súťaž hasičských družstiev máj 2014. Členovia DHZ sa aktívne zúčastňujú na Oslavách sviatku sv. Floriána na Radničnom námestí v Bardejove. Taktiež sa členovia DHZ zúčastňujú a aktívne spolupracujú s ďalšími DHZ v okrsku pri organizácií Osláv sviatku sv. Floriána pri pamätníku sv. Floriána na Čergove. Tento pamätník je podľa dostupných informácií najvyššie položený pamätník sv. Floriána na Slovensku (917 m.n.m). Pri budovaní tohto pamätníka sa členovia DHZ podieľali vo veľkej miere.

DHZ v spolupráci s ObÚ Hertník prispieva k protipožiarnej osvete v obci prostredníctvom rozhlasových relácií a elektronických médií. V spolupráci s HaZZ Bardejov vykonáva spoločné taktické cvičenia pre získanie odborných ako aj praktických vedomostí a zručností. Členovia DHZ Hertník sa aktívne zúčastňujú protipožiarnych cvičení - súťaží a protipožiarnych previerok pripravenosti Dobrovoľných hasičských zborov.

DHZ Hertník je od r. 2010 zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek. Výboru DHZ Hertník v spolupráci s ObÚ Hertník sa podarilo v uplynulom období prostredníctvom finančných dotácií z DPO SR a z vlastných zdrojov, výrazne obmeniť výstroj a výzbroj ako aj zabezpečiť novú techniku. Hasičské vozidlo Tatra 148 CAS 32 bolo odovzdané na renováciu dňa 29.06.2015, následne po kompletnej generálnej oprave bolo 8.11.2015 slávnostne odovzdané do užívania DHZ tajomníkom MV SR Ing. Mariánom Saloňom. Na slávnostnej udalosti sa zúčastnili prezident HaZZ gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD, generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, krajský riaditeľ HaZZ Prešov plk. Ing. Ján Goliaš, člen Prezídia DPO SR, predseda REK DPO Pavol Ceľuch, riaditeľka OV DPO Gabriela Švárna ako zástupcovia obce na čele so starostom obce Ing. Jozefom Semanekom a Výbor ako aj členovia  DHZ Hertník.

Dňa 18. decembra 2015 zástupcovia Výboru DHZ prevzali do užívania DHZ protipovodňovú techniku - protipovodňový vozík, ktorého súčasťou čerpadlá, elektrocentrála, osvetľovacia technika, hadice a ďalšie vybavenie.

Taktiež sa podarilo v r. 2014 zrenovovať staršiu techniku – motorovú striekačku PS12 z r. 1976. Motorová striekačka PS8 z r. 1956 je v súčasnosti renovovaná. Taktiež sa v spomínanom období v spolupráci s ObÚ zriadila administratívno–technická miestnosť pre potreby DHZ. V roku 2014 sa vykonala kompletná inventarizácia majetku DHZ. V blízkej budúcnosti sa uvažuje o kompletnej rekonštrukcií hasičskej zbrojnice.

 

Súťažné družstvo DHZ Hertník

-          v súčasnosti súťažné družstvo tvorí družstvo mužov, ktoré sa aktívne zúčastňuje podujatí organizovaných DPO SR a taktiež na hasičských súťažiach Okresnej hasičskej ligy.

 

Dobrovoľný hasičský zbor Hertník pôsobil v roku 2018 aktívne tak v oblasti prevencie pred požiarmi, odborným vzdelávaním a taktickou prípravou svojich členov, výchovou, vzdelávaním mládeže ako aj zásahovou činnosťou.

Požiare v obci:

-          dňa 11.6.2018 miestna jednotka DHZO v počte 1+3 s technikou TATRA 148 CAS 32 zasahovala pri požiari v obci Hertník, kedy počas búrky bol úderom blesku zasiahnutý dub na miestnom ihrisku, v dôsledku čoho začal horieť. Požiar vypukol okolo 14:15, jednotka dorazila na miesto 14:25, požiar bol následne lokalizovaný, hasičská jednotka približne hodinu monitorovala situáciu a následne sa vrátila na základňu.

-          dňa 10.8.2018 miestna jednotka DHZO v počte 1+4 s technikou TATRA 148 CAS 32 zasahovala pri požiari v obci Hertník, kedy v nočných hodinách bol nahlásený z operačného strediska HAZZ BJ požiar porastu. Požiar bol nahlásený o 21:50, následne bola zvolaná hasičská jednotka, ktorá dorazila na miesto zásahu o 22:00, na mieste zásahu už zasahovala jednotka HaZZ, požiar bol následne lokalizovaný, hasičská jednotka približne hodinu monitorovala situáciu a vrátila sa na základňu 23:15

Previerky pripravenosti, taktické cvičenia a školenia:

-          jednotka DHZO v počte 8+1 sa zúčastnila a úspešne absolvovala Previerky pripravenosti hasičských jednotiek, ktoré sa uskutočnili dňa 26.5.2018 v obci Osikov a pozostávali z požiarneho útoku z vodného zdroja a zdravotnej prípravy

-          jednotka DHZO v počte 6+1 realizovala taktické cvičenie s protipovodňovou technikou v povodí rieky Topľa v katastrálnom území obce Ortuťová

-          členovia DHZO absolvovali školenia organizované DPO SR, funkcionári DHZO sa aktívne zúčastňovali na okrskových poradách

Výchova hasičskej mládeže a súťaže:

-          počas celého roka sa členovia DHZ venovali výchove hasičskej mládeže a športovej činnosti

-          súťažné družstvo DHZ muži sa v priebehu roka zúčastnilo niekoľkých kôl OHL Bardejov

-          Hasičskú mládež tvorí k dnešnému dňu 25 mladých hasičov (13 dievčat a 12 chlapcov), ktorý sa zúčastňovali súťaži Kolektívov mladých hasičov (KMH) organizovaných DPO SR

Súťaže kolektívov mladých hasičov (KMH):

-          Okresná súťaž KMH Hry PLAMEŇ v Bardejove: chlapci: 7.miesto, dievčatá 3.miesto,

-          Halová súťaž KMH Plavnica: chlapci A: 3.miesto, dievčatá A: 4.miesto,

-          Halová súťaž KMH Bardejov: chlapci A: 13 miesto , chlapci B: 26.miesto ,chlapci C: 24.miesto, dievčatá A: 5.miesto, dievčatá B: 7.miesto ,

-          Halová súťaž KMH Giraltovce: chlapci A: 9.miesto, dievčatá A: 2.miesto

DHZ v spolupráci s OU Hertník sa každoročne aktívne zapája do Celoplošného rozdelenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek SR, z čoho plynú určite záväzky ale aj možnosti materiálno-technického vybavenia nášho DHZ, odborné školenia pre členov DHZ. V budúcom roku je naplánovaná rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice – financovanie zabezpečené so schváleného projektu.

Spracoval:

Ing. Rákoš Richard
Predseda DHZ Hertník